top of page
Naczepa STAS do wynajmu

Wynajem naczep

Oferujemy krótko-, średnio- i długoterminowy wynajem naczep i przyczep. Dysponujemy szerokim wachlarzem dostępnych pojazdów o różnej specyfikacji. Każdy pojazd dostępny na wynajem jest po kompleksowym przeglądzie w serwisie PTM.

Okresy wynajmu:

WYNAJEM

KRÓTKOTERMINOWY

0-6 miesięcy

WYNAJEM

ŚREDNIOTERMINOWY

 6-12 miesięcy

WYNAJEM

DŁUGOTERMINOWY

 12-48 miesięcy

Kroki dotyczące zawarcia umowy i jej trwania:

1

Omówienie warunków najmu.

Wstępne omówienie z klientem warunków wynajmu (np. co będzie wożone, po jakim obszarze będzie jeździć naczepa, jaki jest planowany przebieg miesięczny, planowana ilość rozładunków/załadunków w skali miesiąca itp.) oraz poinformowanie klienta o potrzebie przesłania uzupełnionego „Formularza do umowy najmu”.

2

Weryfikacja najemcy

w KRS/CEIDG, KRD i Euler Hermes

Po odesłaniu uzupełnionego formularza następuje weryfikacja potencjalnego Najemcy w KRS/CEIDG, a także w KRD oraz w firmie ubezpieczającej należności - Euler Hermes.

3

Kalkulacja czynszu miesięcznego i wysokości kaucji.

Przesłanie potencjalnemu Najemcy wzoru umowy wynajmu pojazdu wraz z informacją o wyliczonej wysokości czynszu miesięcznego i wysokości kaucji na zabezpieczenie umowy (dwukrotność czynszu miesięcznego). Dodatkowo jest klientowi przesyłana specyfikacja oferowanej przez nas naczepy wraz z jej zdjęciami.

4

Decyzja najemcy

i przygotowanie ostatecznej umowy

 Jeśli klient jest zdecydowany wynająć pojazd wówczas szykowana i wysyłana jest do najemcy ostateczna umowa z uzupełnionymi danymi obu stron (Wynajmujący i Najemca), danymi naczepy, ustalonym okresem najmu (od ….do) oraz wysokością czynszu miesięcznego i kaucji.

5

Podpisanie umowy przez Najemcę. Wpłata kaucji.

Klient odsyła Wynajmującemu skan podpisanej umowy oraz dokonuje zapłaty kaucji i przesyła potwierdzenie

z banku.

6

Podpisanie umowy przez Wynajmującego. Przesłanie upoważnienia.

Wynajmujący przesyła Najemcy podpisaną przez siebie umowę wraz z dokumentem do uzupełnienia przez Najemcę upoważniającym kierowcę do odbioru pojazdu. Najemca odsyła skan uzupełnionego dokumentu lub oryginał przekazuje kierowcy, który będzie odbierał pojazd.

7

Wydanie pojazdu. Przeszkolenie kierowcy

z obsługi naczepy.

W dniu wydania pojazdu po zweryfikowaniu wpływu kaucji na konto bankowe oraz potwierdzeniu z przedłożonym upoważnieniem tożsamości kierowcy następuje wydanie pojazdu. W obecności kierowcy robione są zdjęcia wynajmowanego pojazdu i wszelkie ewentualne uszkodzenia, wyposażenie a także uwagi dotyczące stanu naczepy są spisywane  w protokole wydania pojazdu . Dodatkowo kierowca zostaje przeszkolony z obsługi naczepy co potwierdza podpisaniem Karty szkolenia kierowców. Wykonane zdjęcia są mailowo przesyłane Najemcy.

8

Przegląd naczepy co 3 miesiące + ewentualne naprawy.

Co trzy miesiące od daty wydania naczepa obligatoryjnie musi zjawić się na przeglądzie (płatne po stronie Wynajmującego) i w razie konieczności mieć wykonane naprawy (tutaj obciążenie kosztem napraw którejś ze stron jest zależne od tego czego naprawa dotyczyła – przy normatywnym zużyciu elementów hamowni (klocki, tarcze), elementów systemu ruchomej podłogi (np. filtr) jak i opon, za wymianę na nowe elementy płaci Wynajmujący. W przypadku winy po stronie osób trzecich, naprawa pojazdu będzie finansowana z polisy OC sprawcy. Polisą AC nie są objęte szkody, których wartość nie przekracza 300 zł (franszyza integralna). Wtedy za takie naprawy zobowiązany jest zapłacić Wynajmujący. Wynajmujący jest również zobowiązany zapłacić za wyrządzone szkody w sytuacji gdy Ubezpieczyciel odmówi ochrony (odpowiedzialności) za dane zdarzenie.

9

Koniec umowy.

W momencie kiedy okres najmu się kończy Najemca jest telefonicznie i mailowo powiadamiany o możliwości wydłużenia najmu oraz przesyłany jest do uzupełnienia i odesłania dokument upoważniający kierowcę do zwrotu pojazdu. Wszelkie zmiany umowy (w tym przedłużenie okresu najmu) możliwe są tylko w formie pisemnej z wykorzystaniem aneksu pod rygorem nieważności.

10

Zwrot naczepy, ewidencja ew. uszkodzeń.

W dniu zwrotu naczepy wykonywane są zdjęcia naczepy w tym wszelkie powstałe w trakcie trwania najmu uszkodzenia, które są następnie spisywane w protokole zwrotu pojazdu. Stan naczepy przy jej zwrocie jest porównywany ze zdjęciami z jej wydania oraz z uzupełnionym przy wydaniu protokołem wydania pojazdu. Do Najemcy przesyłane są mailowo zdjęcia ze zwrotu pojazdu oraz spis ewentualnych uszkodzeń.

11

Przegląd naczepy.

Naczepa wjeżdża na serwis w celu dokonania pełnego, szczegółowego przeglądu. Weryfikowane są wszelkie powstałe uszkodzenia, nawet te których nie dało się dostrzec w obecności kierowcy przy zwrocie pojazdu (np. gdy pojazd wrócił gdy było na dworze ciemno bądź naczepa została zwrócona brudna bądź doszło do uszkodzenia elementów zawieszenia naczepy w wyniku przeciążenia naczepy).

12

Obciążenie kosztem

ew. napraw.

Najemcy zostaje przedstawiona mailowo pełna lista powstałych w trakcie najmu szkód bądź ich brak. Jeśli doszło do powstania uszkodzeń to obciążenie kosztem napraw którejś ze stron jest zależna od tego czego naprawa dotyczyła.

13

Zwrot kaucji.

Na końcu następuje zwrot do Najemcy wpłaconej kaucji bądź po ewentualnym potrąceniu tylko jej część (jeśli miały miejsce naprawy, których kosztem został obciążony Najemca).

Naczepa STAS PTM Rental

Warunki najmu

Warunki najmu są indywidualnie ustalane przez strony. Raty za wynajem stanowią koszt uzyskania przychodu strony najemcy, najem wymaga zgody firmy ubezpieczeniowej na udostępnienie przedmiotu w najem.

Wzory dokumentów do pobrania:

Zał. 1 do DWN-PRC-02 Upoważnienie do odbioru pojazdu

Zał. 10 do DWN-PRC-02 Formularz do umowy najmu

Zał. 5 do DWN-PRC-02

KARTA SZKOLENIA KIEROWCÓW

Kroki zawarcia umowy najmu i jej trwania

Logo PTM Polska białe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Marcin Szczęsny

Dyrektor Działu Pojazdów Używanych

Jesteś zainteresowany wynajmem naczepy?
Wypełnij poniższy formularz:

Przedmiot najmu
Stan przedmiotu najmu
Szacowana liczba rozładunków/załadunków łącznie na miesiąc
Kierunk tranportu

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page