top of page

Polityka jakości

Niniejsza Polityka wynika ze strategii rozwoju firmy PTM Polska sp. z o.o. dążącej do  tego, by być preferowanym dostawcą rozwiązań dla biznesu z dziedziny technologii transferu ładunków, transportu luzem towarów rolniczych, drzewnych, odpadów, biomasy, transportu ładunków dla branży budowlanej, ładunków paletyzowanych i zarządzania transportem.

PTM Polska sp. z o.o. zamierza konsekwentnie realizować strategię poprzez:

  • rozwój i poszukiwanie nowych produktów i rozwiązań mogących bardziej kompleksowo wspierać rosnącą liczbę Klientów;

  • świadome i szybkie podnoszenie kompetencji w zakresie stosowanych przez firmę technologii;

  • dążenie do kreowania inteligentnych, przemyślanych i konkurencyjnych ofert;

  • budowanie długoterminowych pozytywnych relacji z otoczeniem biznesowym złożonym z Klientów, Dostawców i Partnerów, którzy cenią sobie naszą fachowość, profesjonalizm i odpowiedzialność;

  • przestrzeganie przepisów prawnych i innych związanych z jakością świadczonych usług;

  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością

Od naszych pracowników oczekujemy, aby brali aktywny udział w kulturze doskonalenia oraz by te doświadczenia były rozpowszechnione i stosowane w ramach ciągłego rozwoju.

Gwarancją spełnienia zasad polityki jest  utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z norma: PN-EN ISO 9001:2015. 

Certyfikat ISO 9001:2015 PTM Polska.png
Certyfikat rzetelności PTM Polska
List nominacyjny PTM Polska do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju
bottom of page
// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });