top of page

Polityka prywatności strony PTMPOLSKA.PL

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności na stronie internetowej ptmpolska.pl (dalej zwanym „stroną PTM”). Administratorem strony PTM jest PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą
w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000520332, posługującą się NIP:7262654841, REGON: 101818053.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej: RODO,

 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§1 Dane osobowe

1.1. Administratorem danych osobowych Klientów strony PTM jest:

PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS – 0000520332, posługującą się NIP:7262654841, REGON: 101818053

1.2. W sprawie swoich danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: biuro@ptmtrade.pl;

 • poczty tradycyjnej: PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź;

 • telefonu: +48 42 658 10 97.

1.3. W sprawach dotyczących swoich danych osobowych Klient może skontaktować się również Przedstawicielem Administratora danych osobowych za pomocą:

 • poczty elektronicznej: as@ptmtrade.pl;

 • tradycyjnej: PTM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 250/252, 91-364 Łódź;

 

§2 Cele przetwarzania danych osobowych

2.1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego
w następujących celach i zakresie:

 • w celu marketingu towarów i usług PTM Polska oraz jej partnerów, w tym remarketingu, przetwarzane są dane osobowe podane przez Klienta przy wypełnianiu formularzy kontaktowych zawartych na stronie PTM oraz zapisaniu na newsletter,  dane dotyczące aktywności Klienta na stronie PTM. W przypadku remarketingu, wykorzystywane są dane Klienta o jego aktywności w celu dotarcia do Klienta z komunikatami marketingowymi strony www PTM poza witryną strony PTM.  Wykorzystywane w tym celu usługi zewnętrznych dostawców polegają na wyświetlaniu reklam dotyczących usług i produktów oferowanych przez PTM Polska;

 • na stronach internetowych innych niż witryna Sklepu internetowego;

 • w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach, powiadomień o wygranej oraz reklamowania oferty PTM Polska wykorzystywane są dane osobowe Klienta podane przy wypełnianiu formularzy kontaktowych zawartych na stronie PTM oraz zapisaniu na newsletter. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów przetwarzane są informacje
  o aktywności na stronie PTM, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są wykorzystywane przez PTM Polska do celów reklamowych.

§3 Kategorie danych osobowych

3.1. Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;

 • dane dotyczące aktywności na stronie PTM;

 • dane dotyczące zapytań, reklamacji skarg i wniosków;

 • dane dotyczące usług marketingowych.

3.2. Podanie przez Klienta wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem strony PTM.

§4 Czas przetwarzania danych

4.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

4.2. Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez PTM Polska – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

4.3. Dane dotyczące zamówień towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

4.4. Dane osobowe Klienta dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą
być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych strony PTM.

§5 Odbiorcy danych osobowych

5.1. Dane osobowe Klientów przekazywane są następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, GIODO, Prezes UOKiK, na ich wezwanie,

 • dostawcom zewnętrznym, którzy na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Sklepu Internetowego w celu realizacji umów zawartych z Klientami Sklepu Internetowego, np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności elektronicznych.

§6 Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1. Na podstawie RODO Klient ma prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;

 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;

 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Klientowi informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez niego żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Klienta o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

6.2. Klient ma prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy jego dane osobowe są przetwarzane.

6.3. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe Klienta ma on prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;

 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

W celu zażądania dostępu do swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.4. Jeżeli dane osobowe Klienta są nieprawidłowe ma on prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych. Klient posiada też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia swoich danych osobowych. W celu zażądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich uzupełnienia należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”. Klient, który dokonał rejestracji Konta w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe może sprostować i uzupełnić samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

6.5. Klient ma prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 • Klient wycofał zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

 • jego dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych
  jest związane z marketingiem bezpośrednim;

 • wniósł sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

6.6. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać dane Klienta dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, o czym zostanie poinformowany.

6.7. W celu zażądania usunięcia swoich danych osobowych należy zgłosić żądanie na dane kontaktowe wskazane w §1 „Polityki prywatności”.

6.8. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie danych osobowych Klienta na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych Klient zażąda ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 •  dane osobowe Klienta przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Klienta;

 • gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie Klienta.

Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych należy zgłosić na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.9. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;

 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W celu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.10. Klient ma prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Klient może również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio jego dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). W celu zgłoszenia żądania przeniesienia swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności”.

6.11. Klient może cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody Klienta przed jej cofnięciem.

6.12. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na dane kontaktowe wskazane w par. 1 „Polityki prywatności” lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Koncie użytkownika.

6.13. Klient ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

§7 Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza „Polityka prywatności” stanowi integralną część „Regulaminu strony internetowej ptmpolska.pl”, w związku z czym wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego, a wszelkie zmiany w jej zapisach odbywają się zgodnie z zapisami Punktu 8 Regulaminu.

bottom of page
// add this before event code to all pages where PII data postback is expected and appropriate ttq.identify({ "email": "", // string. The email of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "phone_number": "", // string. The phone number of the customer if available. It must be hashed with SHA-256 on the client side. "external_id": "" // string. Any unique identifier, such as loyalty membership IDs, user IDs, and external cookie IDs.It must be hashed with SHA-256 on the client side. }); ttq.track('ViewContent', { "contents": [ { "content_id": "", // string. ID of the product. Example: "1077218". "content_type": "", // string. Either product or product_group. "content_name": "" // string. The name of the page or product. Example: "shirt". } ], "value": "", // number. Value of the order or items sold. Example: 100. "currency": "" // string. The 4217 currency code. Example: "USD". });